LÄNSI-SUOMEN YLEISHYÖDYLLINEN ASUNTOSÄÄTIÖ

Länsi-Suomen Yleishyödyllisen Asuntosäätiön LSYHAS toimintakertomus

LSYHAS toimintakertomus 2023

Hallinto

Säätiön hallituksen puheenjohtaja on laamanni, asianajaja Matti Manner, varapuheenjohtaja sosiaalineuvos Jarmo Rosenlöf sekä muut hallituksen jäsenet rakennusinsinööri Esko Heinonen, diplomi-insinööri Mikko Rönnholm, toimitusjohtaja Martti Sipponen ja kunnallisneuvos Sauli Saarinen 17.5.2023 asti ja diplomi-ekonomi Tuukka Heinonen 1.6.2023 alkaen.

Toimitusjohtajana on Mikko Rönnholm ja säätiön apurahapäätösten valmistelusta sekä tuetun tutkimustoiminnan ohjauksesta ja seurannasta vastaavana asiamiehenä Rauno Saari.

Neuvottelukunta 

Säätiön apurahapäätöksiä valmistelee ja tuettua tutkimustoimintaa ohjaa ja seuraa säätiön hallituksen valitsema neuvottelukunta.

Neuvottelukunnan puheenjohtaja on rehtori (emeritus) Keijo Virtanen, varapuheenjohtaja maaherra (emeritus) Rauno Saari sekä muut neuvottelukunnan jäsenet arkkitehti Eero Löytönen, YH-Kodit Oy:n toimitusjohtaja, KTM Janne Tuominen ja Turun kaupungin konsernijohtaja Jarkko Virtanen

Tilintarkastajat

Tilintarkastajina ovat KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jari Nurmi.

Toiminta

Säätiö on yhteistyössä Turun kaupungin kanssa tukenut säätiön tarkoituksenmukaisia tutkimusprojekteja. Niistä oli käynnissä kaksi hanketta vuoden 2023 aikana.

Säätiö on perustanut Turun Yliopistosäätiön hallinnoiman YH-Rahaston, jonka tuotosta jaetaan apurahoja säätiön tarkoituksen mukaisiin tutkimuksiin säätiön hyväksymien esitysten pohjalta.

Säätiö on avustuksilla ja apurahoilla tukenut säätiön tarkoituksenmukaisen tutkimuksen harjoittamista, yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Säätiö on vuonna 2023 jakanut avustuksia seuraavasti:

Tukenasi 18000,00
Tampereen Korkeakoulusäätiö sr 70300,00
Turun Yliopisto 75 000,00
Turun Ammattikorkeakoulu Oy 26 238,25
Turun Yliopistosäätiö, nimikkorahasto 200.000,00
Kaikki yhteensä 389 538,25

Hallitus ja neuvottelukunta ovat perehtyneet säätiön avustamaan tutkimustoimintaan sekä asuntotuotannon kehitykseen seminaareissa; elokuussa perinteisessä elo-seminaarissa ja syksyllä Mauno Koivisto 100 vuotta seminaarissa. Hallinto on osallistunut tutkimustulosten esittelytilaisuuteen ja seurannut hankkeiden etenemistä tilannekatsausten välityksellä.

Talouden ja toimintaympäristön muutosten vaikutusta asunto-, kaavoitus- ja ympäristöpolitiikkaan on seurattu säätiön hallituksen kokouksissa.

Säätiön talous

Säätiön tytäryhtiö YHVS-Rakennuttaja Oy on valmistellut säätiö-konsernin sijoitussuunnitelman, joka on hyväksytty säätiön hallituksessa.

Sijoitussuunnitelman mukaisesti säätiön keskeinen varallisuus on säätiön omistamien konserni- ja osakkuusyhtiöiden osakkeissa. Säätiö ei itse harjoita liiketoimintaa. Säätiön tuotot kertyvät pääosin konserni- ja osakkuusyhtiöiden maksamista osingoista sekä säätiön suoraan omistamien kiinteistöjen ja osakkeiden vuokratuotoista.
Säätiön arvopaperisijoitukset ovat julkisesti noteerattuja likvidejä sijoitustuotteita, joiden riskiprofiili on varovainen. Tämän vuoksi arvopapereiden tuotot ovat olleet pienehköt.

Säätiön arvion mukaan talouden riskit liittyvät toimintaympäristön muutoksiin.

Säätiön tavoitteena on jakaa vuosittain avustuksia ja apurahoja säätiön sääntöjen mukaisiin tarkoituksiin noin 500.000 euroa.

Säätiön talouden keskeisiä lukuja:

  1000euroa 2023 2022 2021
  Avustukset 389 369 447
  Kulut 81 79 78
Ylijäämä 209  517 989
Taseen summa 7.828 7.459 6.934
Omapääoma 7.609 7.401 6.876

 

Lähipiiritoimet

Säätiöllä ei ole ollut vuonna 2023 säätiölain 5 luvun 2§ mukaista lähipiiritoimintaa eli suppealle lähipiirille ei ole annettu kokonaan tai osittain vastikkeettomia taloudellisia etuja eikä tehty muita taloudellisia toimia.

Suppealle lähipiirille ei ole annettu rahalainoja tai vastuusitoumuksia.

Konsernisuhteet ovat syntyneet jo aiemmilla tilikausilla vanhan säätiölain aikana.

Asianajotoimisto Brander & Manner  Oy :ltä on hankittu  lakiasiainpalveluita tilikauden aikana  11.247 eurolla (alv 0 %). Säätiön hallituksen  puheenjohtaja Matti Manner on mainitun asianajotoimiston osakas.

Säätiön ja tytäryhtiöiden väliset liiketoimet tilikaudella olivat yhteensä 481.299 euroa ja keskinäiset lainat 150.000 euroa. Konsernin sisäiset liiketoimet on toteutettu tavanomaisin markkinaehtoisin hinnoin.

Palkkiot

Säätiön hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle, asiamiehelle ja neuvottelukunnan jäsenille on maksettu tilikauden aikana palkkioita yhteensä 56.676 euroa (51.120), josta asiamiehelle 7.920 euroa (7320).

 

LSYHAS konsernin liiketoiminta

Säätiön varainhankinnan liiketoiminta, sijoittaminen ja talouden suunnittelu tapahtuu konsernin tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden avulla. Yhtiöiden ryhmittelyllä selkiinnytetään ja tehostetaan toimintaa.

Säätiökonsernin tytäryhtiöiden väliset liiketoimet tilikaudella olivat 426.522 euroa ja keskinäiset lainat 1.334.611 euroa. Konsernin sisäiset liiketoimet on toteutettu tavanomaisin markkinaehtoisin hinnoin.

Säätiö-konsernin talouden lukuja

1000 euroa 2023 2022 2021
Ylijäämä 3.881 4.780 13.228
Taseen summa 100.992 97.556 89.384
Oma pääoma 85.824  81.943 77.121

LSYHAS konsernin palkkiot

Konsernin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille on maksettu tilikauden aikana palkkioita yhteensä 157.386 euroa (139.978).

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Säätiö-konsernin toiminta on jatkunut vakiintuneessa muodossa tilikauden päättymisen jälkeen. Rahoitusasema ja maksuvalmius on säilynyt hyvällä tasolla.

Arvio tulevasta kehityksestä

Säätiö jatkaa toimintaansa vakiintuneeseen tapaan ja toteuttaa sääntöjensä mukaista tarkoitustaan jakamalla avustuksia tutkimustoimintaan.