LÄNSI-SUOMEN YLEISHYÖDYLLINEN ASUNTOSÄÄTIÖ

KATJA MAUNUNAHO: Asuminen muutoksessa

Isot yhteiskunnalliset, väestölliset ja ympäristölliset muutokset vaikuttavat tällä hetkellä merkittävällä tavalla asuinympäristöön kohdistuviin tarpeisiin.

Kaupungistuminen ja ilmastomuutokseen kohdennettu ekologinen tehokkuus vaativat yhtäältä yhä tiiviimpää kaupunkirakennetta, asettaen ympäristön toiminnallisuuden ja viihtyisyyden haasteen alle. Toisaalta perherakenteen muutokset ja ikääntyminen lisäävät ympäristöön kohdentuvan sosiaalisen tuen ja kontaktien tarvetta. Lisäksi työelämän muutokset, kuten pätkätyösuhteiden, itsensä työllistämisen ja etätyön lisääntyminen vaikuttavat siihen, miten asuinympäristön tiloja ja palveluita käytetään.

Kaikki nämä tekijät muodostavat uudenlaista jännitettä asumiseen liittyvien yksityisyyden ja yhteisöllisyyden ratkaisuiden välille. Asuminen muutoksessa -hanke paneutuu siihen, miten asuinympäristö vastaa tässä muuttuvassa tilanteessa asukkaidensa tarpeisiin kokonaisvaltaisella tavalla.
Hanke muodostuu kahdesta osasta.
Jaetut tilat sosiaalisena infrastruktuurina (hanke 1) keskittyy asuinrakennusten jaettujen tilojen ominaisuuksiin sekä siihen millaisia tilallis-toiminnallisia kokonaisuuksia niistä muodostuu naapuruston tasolla tarkasteltuna.
Asuinympäristön jaetut tilat vaikuttavat naapuruston mahdollisuuksiin muodostaa yhteisöllisyyttä ja sosiaalista tukea. Tätä kautta ympäristöllä on merkittävä vaikutus ihmisten hyvinvointiin, terveyteen ja toimintakykyyn. Oletamme, että tilojen tarkastelu yksittäistä asuinrakennusta laajemmin naapuruston tasolla avaa uusia näkökulmia tilojen potentiaaliin ja mahdollistaa vajaakäyttöisten tilojen aktivointia naapuruston yhteisöllisyyden eduksi.
Yksityisten asuintilojen osalta Asuinkerrostalot ajassa mukautuvina aihioina (hanke 2) tarkastelee puolestaan kerrostaloasuntojen mukautumispotentiaalia, eli sitä miten asunnot pystyvät vastaamaan asukkaidensa muuttuviin tarpeisiin.
Potentiaali mukautua ei liity pelkästään sellaisiin asuntoihin, jotka on alun perin suunniteltu joustaviksi. Myös normaalista asuntokannasta löytyy tekijöitä, jotka edesauttavat asuntojen kykyä mukautua niiden käytön ja toimintaympäristön muutoksiin.
Hankkeen aineistona toimii YH Kotien koko kerrostaloasuntokanta, niiden asunnot ja jaetut tilat sekä tarkemmassa tarkastelussa myös naapurustot, joissa kohteet sijaitsevat.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa olemme käyneet tätä kantaa läpi ja muodostaneet kriteeristön, jonka perusteella olemme tyypitelleet kohteita ryhmiin, ja valinneet ryhmistä 10 koko kiinteistökantaa hyvin edustavaa kohdetta tarkempaan analyysiin. Seuraavassa vaiheessa tarkoituksena on tutustua tarkemmin näihin kohteisiin, ja niiden tilallisiin ja sosiaalisiin piirteisiin asukkaiden arkielämän näkökulmasta.

Tutkimus toteutetaan vuosien 2020–2021 aikana Tampereen Yliopiston ASUTUT Kestävän asuntoarkkitehtuurin tutkimusryhmän toimesta, YH Kodit Oy:n ja Länsi-Suomen Yleishyödyllinen Asuntosäätiön rahoittamana.