LÄNSI-SUOMEN YLEISHYÖDYLLINEN ASUNTOSÄÄTIÖ

Houkuttelevan asumisen ainekset

Säätiön tukeman  hankkeen tutkijat Jenni Kuoppa, Sini Saarimaa, Sampo Ruoppila, Markus Laine,
Niina Nieminen, Risto Haverinen julkaisivat Yhdyskuntasuunnittelu-lehdessä  artikkelin :
Houkuttelevan  asumisen ainekset 

Asukas- ja käyttäjälähtöinen suunnittelu vaatii tuekseen
laajempaa ymmärrystä asumisen arjesta. Artikkelissa vastataan
haasteeseen tarkastelemalla asukkaiden näkemyksiä asumisen
koetuista laatutekijöistä. Tarkastelu perustuu tarjoumateoriaan,
jota sovellettiin osallistavaa valokuvamenetelmää hyödyntävien
fokusryhmähaastattelujen analyysissa. Tulokset nostavat esiin
sellaisia houkuttelevan asumisen aineksia, joita on käsitelty
toistaiseksi vain vähän tutkimuskirjallisuudessa. Tavoitteena
oli rakentaa siltaa asukkaiden eletyn arjen ja tarjoumien
todellisuudesta kohti suunnittelua. Asukaskokemusten perusteella
on siis muotoiltu myös suunnittelussa hyödynnettäviä periaatteita.
Avainsanat: asumiskokemukset, käyttäjäkeskeinen asuntosuunnittelu, tarjoumat,
osallistava valokuvamenetelmä, fokusryhmät

Artikkeli löytyy tästä linkistä  https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/95604/57023